Wat is de olijfboom uit Romeinen 11

Christenen die uitzien naar de bekering van de Joden zien graag dat Joden worden ingeënt in de olijfboom, zoals omschreven in de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 11. Zonder het te zeggen wordt dan verondersteld dat de olijfboom het christendom is. Dan zal er een bloeitijd komen voor de kerk. Paulus geeft een mooi beeld van de olijfboom. Maar de achtergrond van Paulus was wel heel erg anders in zijn tijd dan de achtergrond van de kerk die we nu hebben. Want kerk of christendom zoals we dat nu kennen bestond toen nog niet.2857699230_371f167e50_z

Als we niet kritisch naar onszelf kijken als kerk, dan zullen we vanzelfsprekend denken dat de natuurlijke olijfboom bestaat uit takken die weliswaar van een wilde olijfboom (heidendom) afkomen, maar nu natuurlijk zijn geworden. Met andere woorden, het beeld van de natuurlijke olijfboom wordt door de kerk gevormd. De Joden zijn daarvan zo ver verwijderd, cultureel en religieus gezien, dat zij naar het gevestigde beeld van de kerk zichzelf moeten bekeren tot de christelijke kerk, oftewel het christendom. Joden moeten dan christen worden.

Is dat beeld wel terecht? Laat ik vooropstellen dat ik van mening ben dat ze de Messias Jezus moeten accepteren wat een buitengewone bekering van het volk zal inhouden. Daarnaast durf ik ook wel te stellen dat wij als kerk het juiste zicht op Jezus kwijt zijn, ook in theologisch opzicht, zodat we samen met de Joden in verlegenheid zullen staan wanneer Jezus zich openbaart. We weten dan dus niet hoe het eruit zal komen te zien, en ik ben wel de laatste om te zeggen dat de bekering van de Joden zal zijn tot een bepaalde denominatie van het christendom of het jodendom. Maar de vraag is hier wat we onder de natuurlijke olijfboom moeten verstaan. Gevoelsmatig moet dat dan het volk Israël zijn.

Hoe kunnen we het beeld van Paulus verstaan zoals hij het bedoeld zou hebben? Paulus schets vaker beelden waardoor hij iets wil duidelijk maken. Dat doet hij op allerlei plekken, ook hier in Rom.11. Het gaat hier over het verschil tussen Jood en niet-Jood. Onbekeerde Joden en bekeerde niet-Joden. Hij begint met een beeld van de eerstelingen. Dat was na het paasfeest, (het pinksterfeest, de omertelling) dan kwamen de eerstelingen, garven van de gerste oogst. Die waren heilig en daarvan werd deeg gemaakt. Dat deeg was dus ook heilig zo redeneert Paulus in vers 16. Er werd immers brood van gebakken voor God. (Lev.23:17) Diezelfde stelling bevestigt hij nogmaals door te stellen dat wanneer de wortel heilig is, dan de takken ook heilig moeten zijn. (Vers 16) Het Joodse volk had dus een heilig beginsel, en het bleef heilig. Dat is de conclusie tot nu toe en vormt de grondslag van het beeld.

Dan gaat Paulus verder door te wijzen op het feit dat niet alles Israel is wat Israël heet. Hij gebruikt het beeld van de boom en wijst op afgebroken takken. (vers 17) Die takken hebben dus niet meer de levende sappen en gaan dood. Maar toch komen die natuurlijke takken later weer in beeld en tot leven. Volgens de natuur kan dat niet. Dus we moeten flexibel omgaan met het beeld, want het gaat immers om de mening die Paulus wil doorgeven. Het Joodse volk maakte plaats voor een niet-Joods “christelijk” volk.

Paulus maakt duidelijk dat de niet-joodse christenen nu de sappen van die bijzondere wortel in zich krijgen. “der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden.” (vers 17) Dit geeft deze niet-joodse christenen een bijzondere status, die van een door de Heilige Geest wedergeboren wezen, een zoon van God.

Dan lijkt Paulus te komen tot de kern van zijn betoog: “Zo roem niet tegen de takken.” (vers 18) Hij wijdt daar nog wat over uit. (vers 18-22) Een krachtige waarschuwing voor de niet-Joodse christelijke kerk. Maar daar gaat het nu even niet over.

De Joden zouden ingeënt worden in de Olijfboom, maar wat is die olijfboom? Paulus zegt: “Maar ook zij [de Joden], indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden; want God is machtig om dezelve weder in te enten.” (vers 23) Paulus houdt vast aan het beeld van de Olijfboom. We moeten bedenken dat deze een bijzondere, heilige wortel heeft. Die bestaat uit de beloften, verbonden, etc. (Rom.9:4-5) Dat markeert het Jodendom. Dat had Paulus eerst al zo gesteld. (vers 16) Een heilig verkoren volk, het volk Israël. Dat uitverkoren volk, die olijfboom, draagt de christelijke kerk. (vers 18)

Dus Paulus gebruikt hetzelfde beeld wat hij net heeft opgebouwd en gebruikt dit ook voor het herstel van het volk Israël. Want die afgebroken joodse takken die de sappen en het leven moesten missen, worden weer ingeënt. Dit zijn wel de natuurlijke takken, geen vreemde takken die op een nieuwe boom, die bijzondere olijfboom, worden ingeënt zoals bij de niet-joodse christenen.

Omdat Paulus hier in dit beeld ook juist in de toekomst het onderscheid tussen jood en niet-jood hoog houdt, mag men de olijfboom naar mijn idee niet “christelijk” maken. Het onderscheid loopt duidelijk van het begin van het beeld door naar het eind van het beeld. En dat niet alleen, kennelijk is er in de toekomst nog steeds een “volk Israël” dat die bijzondere olijfboom uitmaakt en uit natuurlijke takken bestaat. De geschiedenis getuigt dit ook: het jodendom bestaat nog steeds. En het jodendom is anders dan het christendom, ook na de bekering van Israel. Voor een Jood is het een gigantische verandering als hij Jezus als Messias accepteert. Maar voor zijn godsdienst praktijk zou het wel eens helemaal niet zo’n verandering kunnen zijn.

Het Nieuws

Hieronder een overzicht van enkele sites die je zou kunnen lezen om een beetje tot objectief nieuws te kunnen komen. Want onze oude vertrouwde nieuwszenders geven nepnieuws.

Hu? Ja, de NOS en vele anderen geven zeer eenzijdig nieuws wat gelabeld kan worden als “Links Liberaal”. Ze laten belangrijk nieuws achterwege. En op een populaire manier iets brengen waardoor het net waar lijkt, terwijl het maar aannames zijn, dat is lijkt mij gewoon nepnieuws.WEGENER KRANTEN TABLOIDFORMAAT TABLOID

Ook steken ze hun mening niet onder stoelen of banken, want ze zijn duidelijk anti-Israel, anti-Rusland en natuurlijk anti-Trump. Het lijkt zelfs alsof ze een beleid voeren: erg links en pro Obama. Dat is een anti-christelijk beleid. Hopelijk komt er spoedig verandering in.

De hoofdzaken die op dit moment spelen: Geen rechtse wending naar (Joods)christelijke waarden en normen (Trump), vijandschap met Rusland zoeken (ik weet niet waarom), niet achter Israel staan (want dan erken je God). Je moet ze eigenlijk andersom lezen, zo is het gekomen. God als eerste, daar begon de opstand tegen. Toen logischerwijs Israel. En dan de rest, Putin en Trump.

Hier een lijstje met nieuwsbronnen waaruit je nieuws kunt halen wat je echt nodig hebt naast de gewone NOS en NU.nl, NRC en Volkskrant.

Als je geen Engels kunt lezen, kijk dan in ieder geval eens op Xander nieuws.

Nieuws lijstje:

     Engelstalig

Maar, wees gewaarschuwd, ik sta nergens achter wat betreft deze websites. Je moet zelf oordelen.

Het einde van de gemeente van Joodse gelovigen 70 na Chr.

Voor de meeste kerkmensen zal het een opzienbarende mededeling zijn dat de Christelijke kerk eigenlijk niet de kerk is van de apostelen. Die was namelijk Joods. De gemeente van Joodse gelovigen was een Joodse denominatie. Met de verwoesting van de tempel in het jaar 70 brak ook het einde aan van deze Joodse gemeente van gelovigen, de volgelingen van Jacobus, Petrus en de andere apostelen.

De gemeente van Joodse gelovigen werd in de periode van ong. het jaar 40-60 hoofdzakelijk geleid door Jacobus de Rechtvaardige, de broeder van de Heere Jezus, te Jeruzalem. Dit was een typisch Joodse gemeenschap, bovendien had Jacobus groot respect onder de joden vanwege zijn voorbeeldig leven, waardoor hij ook “Jacobus de rechtvaardige” (tsaddik) genaamd werd, een titel die Joden niet snel gebruiken. Het was na zijn dood zo rond het jaar 60 dat Jeruzalem werd belegerd, wat het begin inluidde van het einde van de Joodse gemeente van gelovigen. Vooral de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 had voor hen een dramatisch gevolg. De Joodse gelovigen werden al niet getolereerd door veel van hun broeders die niet in Jezus geloofden, maar met de opkomst van het antisemitisme begin tweede eeuw vanuit hun medegelovige niet-joodse broeders hadden ze een dubbel probleem. Ze waren onder de nieuwe “Paulinische” gemeenten van niet-joodse gelovigen die her en der opkwamen, ook niet meer welkom als joden. Rond het jaar 300 toen Constantijn de Grote aan de macht kwam was er in de kerk geen Jood meer te bekennen die nog volgens de Joodse wet leefde. Constantijn was er erg op toegelegd om alle joodse invloeden uit de kerk te weren. In een brief aan alle kerken nadat het concilie van Nicea werd gehouden in het jaar 325, schreef hij o.a.: “Dat ze zich moesten onthouden van alle samenwerking met de leugenachtige houding van de Joden.” [1] Met “Joden” worden hier juist ook de gelovige joden bedoeld. Hiertoe behoorde het restant van de apostelen die zich aan de joodse wet hielden, de Nazireers en Ebionieten.

Eigenlijk kan gesteld worden dat de Joodse kerk/gemeente het niet lang heeft volgehouden. Na de verwoesting van de tempel in 70 CE en vooral na Bar Kochba rond 130 CE zijn er nauwelijks meer gemeenschappen van Joodse gelovigen in Israël. Jeruzalem was gevallen, Rome werd het nieuwe begin. In het algemeen gezegd is met de dood van de apostelen de Joodse beweging rondom de Messias Jezus opgehouden te bestaan en overgegaan in een niet-Joodse dominante beweging met een meer Hellenistisch/Grieks karakter, zoals het Christendom bekend is geworden. Eusebius meldt dat de Hebreeuwse gemeente van Jacobus voortgang vindt na het jaar 70 onder een andere leider, nl. Simeon de Zoon van Klopas, een neef van Jezus. [2] Hij noemt dan de traditionele lijst van Hebreeuwse bisschoppen van de Jeruzalemse gemeente. Die waren er tot de tweede Joodse opstand (Bar Kochba) rond het jaar 130. Daarna zegt Eusebius werd Jeruzalem een heidense stad en voor het eerst werd in Jeruzalem een niet-joodse bisschop verkozen, genaamd Markus. [3] Dit keerpunt markeert het einde van de joodse gemeente (van gelovigen) te Jeruzalem. De Nazireers erkenden Markus niet als bisschop van de kerk. Onder Markus werd voor het eerst afstand genomen van de Mozaïsche wetgeving. [4] Ook de Jeruzalemse kerk begon te bestaan uit niet-joden. Onder de vervolgingen van Keizer Hadrianus werd afstand genomen van de joodse identiteit. Keizer Hadrianus verbood besnijdenis en eigenlijk alle joodse godsdienstige praktijken en verbood bovendien dat joden ook maar één stap in hun land Israël mochten zetten. [5] Een jood mocht geen jood meer zijn en wets- en traditiegetrouwe joodse gelovigen waren toen ook niet meer in Israël te vinden. In dat opzicht wijzen Rabbijnen (tegenwoordig) terecht op het woord van Rabban Gamaliel de Oude. [6] Gamaliel zei: “want indien deze raad, of dit werk uit mensen is, zo zal het gebroken worden.” (Hand.5:38) Voor de Joden werd het gebroken, er vond immers geen doorgang plaats. De Nazireers vloden naar Pella en Damascus en vormden een gering kerkje in Beroea (Aleppo). Wat hier duidelijk naar voren komt is dat er geen continuïteit is van de apostolische joodse gemeente van gelovigen. Het joodse deel gevormd door Jezus en de discipelen, waarvan voornamelijk Jacobus en Petrus, is samen met Jeruzalem opgehouden te bestaan. Rome kwam ervoor in de plaats maar ook daar was (ondanks de waarschuwing van Paulus in Rom.9-11 om zich niet te verheffen boven de joodse gelovigen) uiteindelijk geen plaats meer voor de joodse gelovigen.

_______

1.) Constantijn de Grote in een brief aan de kerken, 325 CE, genoemd door Eusebius in “Het leven van Constantijn de Grote”, boek 3, hoofdstuk 17-20.

2.) Eusebius, Historia Ecclesiastica 3.11.1.

3.) Eusebius, Historia Ecclesiastica 4.5.1 en 4.6.4.

4.) Gibbon, E. (1781). The history of the decline and fall of the Roman Empire. Vol1, p.393-395 (1845 Editie)

5.) Historia Ecclesiastica 3.11, 4.6 en 4.6 Zie ook Just James, p. 144.

6.) Zoals in een videoboodschap van Rabbijn Michael Skobac van Jews for Judaism. Aug. 2011. http://youtu.be/VZcJv_D6l48 Accessed 3-6-2015. Rabbi Skobac examines whether the claims of the survival and the success of the Church prove the truth of it according to Rabbi Gamliel in Acts chapter 5.

De nacht van de beslissing

Als nu een christen die uitziet naar de verlossing in deze wereld Joel 2 en 3 leest, dan moet je hart toch wel gaan branden. Hoe dicht lijkt alles nabij! Zeker, toen Petrus 2000 jaar geleden Joel 2 aanhaalde, (Hand.2) was er ook een profetische vervulling. Maar nu lijkt de definitieve vervulling nabij.

Mijn oog viel op Joel 3:14 (sommige bijbels 4:14) Waar de volkeren vergaderd worden ten oordeel. Menigten in het “dal des dorswagens” in de Statenvertaling. De meeste vertalingen hebben het “dal van de beslissing”. Dat is een prima vertaling en eigenlijk ook een stuk duidelijker. De zin is dat de volkeren in het dal van het gericht zullen gebracht worden waar de beslissingen vallen.

Joel 3:14 הֲמוֹנִים הֲמוֹנִים, בְּעֵמֶק הֶחָרוּץ:  כִּי קָרוֹב יוֹם יְהוָה, בְּעֵמֶק הֶחָרוּץ

Hier de context: “De heidenen zullen zich opmaken, en optrekken naar het dal van Josafat;02b-israel-ot maar aldaar zal Ik zitten, om te richten alle heidenen van rondom. Slaat de sikkel aan, want de oogst is rijp geworden; komt aan, daalt henen af, want de pers is vol, en de perskuipen lopen over; want hunlieder boosheid is groot. Menigten, menigten in het dal des dorswagens; want de dag des HEEREN is nabij, in het dal des dorswagens.” (Joel 3:12-14) Lees hier dus voor dorswagens: beslissing. (Het Hebreeuwse woordje חָרוּץ betekent: ijverig het lot beslissen, een oordeel vellen.)

Joel 3 begint met: “Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal met hen aldaar richten, vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israel, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid, en Mijn land gedeeld.” (Joel 3:2) Josafat betekent de Heere zal richten. De beschuldiging dat de volken het land des Heeren gedeeld hebben, lijkt te slaan op onze tijd. Want voor 1948 was het gehele land ingenomen. En sinds 1967 pas heeft Israel Jeruzalem weer als ongedeelde stad. Nu 50 jaar later willen de VN “het land delen” en het liefst een Palestijnse staat oprichten.

Maar in deze tijd geldt niet het besluit van de VN, Gods besluit wordt nu uitgevoerd. En daar in dat dal van de beslissing is “de dag des Heeren nabij”. Dat wil zeggen het Messiaanse rijk waarin Israel in vrede zal leven in een ongedeelde stad Jeruzalem.

Er komt heel veel vijandschap naar boven dezer dagen. Maar dat is een goed teken! Dat hoort bij het gericht. Dan gaat er wat gebeuren.

Wat er ook bijhoort is dit: “bekeert u tot den HEERE, uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid.” (Joel2:13)

En dat is heel mooi! Want uiteindelijk zal het hierop uitkomen: (wat de VN er ook van vinden)

“De HEERE zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen; maar de HEERE zal de Toevlucht Zijns volks, en de Sterkte der kinderen Israels zijn. En gijlieden zult weten, dat Ik de HEERE, uw God ben, wonende op Sion, den berg Mijner heiligheid; en Jeruzalem zal een heiligheid zijn.” (Joel3:16-17)

De profeet Joel besluit zijn profetie met: “en de HEERE zal wonen in Sion”.

Liberaal en links: vijandig

Wat is links en wat is rechts in de politiek? Soms lastig. Maar nu krijgt het linkse blok een naam. Politiek is gewoon over het algemeen: Links. En de gevestigde media doet mee. In Amerika noemen ze dat de lefties. Het zijn de vijanden van Trump. En waarom zijn dat vijanden? Omdat ze vijandig zijn tegen God als de Allerhoogste die het voor het zeggen heeft. Dit is met de Verlichting begonnen: “Geen God en geen Meester”, dat was de leus.

Heel dat linkse politieke agressieve anti-christelijke blok, dat zo helder in beeld komt in de VS met Obama aan kop, heeft haar wortels in de Verlichting. Ze streven allemaal de principes van de Verlichting na. Ik zeg niet dat de Verlichting helemaal verkeerd is, maar de motivatie en intentie ervan is uit de duivel. En daarom zien we nu vijandschap komen. Dat geeft moed! Want dan komt er eindelijk verandering! We kunnen toch niet door blijven gaan zonder God?

Dat linkse liberale politieke blok zijn de leiders van de westelg_442rse wereld, wat bepalend is voor heel de wereld. Dit zijn vijanden van God. In ons hart worden we allemaal wel gewaar dat we dit zelf ook zijn. Maar nu wordt heel de wereld zo geleid om vervolgens door deze catastrofe in de tijd te komen van de verlossing door de Messias. Hij komt!

Dit (de Verlichting) begon 200 jaar geleden. Wie dat toen heel duidelijk aan zag komen was Willem Bilderdijk (1757-1831). Je zou hem een profeet van Nederland kunnen noemen.

Voor alle getrouwe Chistenen (die nu tenminste nog Christen zijn) wil ik graag het volgende gedicht te lezen geven. Dan zien we dat dit alles voorzien is. En dat er een einde aan komt. Want God wil Zijn rijk oprichten en Hij zal zich verheerlijken in het verslaan van de duivel en hopelijk in de bekering van velen.

Hier is Willem Bilderdijk over het linkse liberale blok:

Bedrieglijk Vrijheidsspook, uit Vrijheids moord geteeld,
Blanketselschoon gedrocht, maar naakt, afschuwlijk beeld,
In Frankrijks gruwelpoel by ’t moordrot opgetogen ;
Getroeteld door ’t Verraad, gevoedsterd door de Logen;
Die, onbeschaamde boel, u opdringt, strookt en vleit,
En ’t hoerenlokaas met verleidende armen spreidt,
Die d’ arglooze, onbedacht gevangen in uw strikken,
By de eerste omhelzing-zelv in uwen school verstikken!
Vaar voort, verraderes, begoochel en vervoer;
Omslinger volk by volk in uw verwarrend snoer;
En kleve aan ’t doodlijk lijm van uw vergifte kussen
Wie aan uw vloekbre borst zijn dartlen brand wil blusschen!
Volhard! keer Kerk en Throon met woeste dolheid om,
En eigen u deze aard als wettig eigendom.
De vloek, die op haar rust, heeft ze u ten prooi gelaten,
En de Afgrond juicht u toe op ’t puin der Burgerstaten ,
Van gruwlen zonder eind verzaad noch afgemat,
En plassende in het bloed dat God in ’t aanzicht spat.
Schuimbekkend snort ge heen in blindgeholde woede,
Geteisterd en genoopt door de u onzichtbre roede
Die de Engel van ’t verderf doet wanken in zijn vuist,
Terwijl hy ’t leem der aard in ’s Hemels wraak vergruist.
Ga, trap de deugd op ’t hart, schroei Godsdienst en geweten.
In d’ ijzren boezem toe, en sleep de Helsche keten
In naam van Vrijheid, met de aan een gespannen Moord
En Eedbreuk en Geweld en al ’t afgrijss’lijkst, voort.
Doem de onschuld van het hart; ontwortel plicht en zeden;
Verzaak des Heilands bloed voor Heidnen spoorloosheden;
En recht uw outers op aan d’ afgod in uw borst,
Waar heete Heerschenszucht naar zelfverdelging dorst,
Met opstand, krijg, en haat, en onverzoenbaar wrokken,
Om de Almacht, die zy vreest, ten zetel af te schokken!
Zwaai Redens fakkel, zwart van pikdamp, stout in ’t rond,
En sluit uw oog voor ’t licht der heldre middagstond
Dat van Gods aanschijn gloort en uitstraalt; om in ’t donker
Te tuimlen naar een vonk van scheemrend schijngeflonker!
Breek ’t juk der Godheid, en verbrijzel wie ’t erkent!
’t Verloren Menschdom raast, en wil niet dan ellend’.
Maar ’t wil ze blinkende, en in ’t dartelende spelen
Verkiest het dolheids zweep voor zachte wetgareelen.
’t Moet schittren, ruischen; en, met namen opgetooid,
Wordt ’s afgronds slangenhuid met purper overplooid,
En ’t doodlijk addrenspog met leeggevaste magen
Voor voedende akkervrucht en bronmelk ingeslagen,
En ’t hart verkankerd door een reddingloos verderf!
Mijn God, waar berg ik my! Is dit der Vaadren erf?

(Willem Bilderdijk, Het Vrijheidsspook Dezes Tijds, 1822, Dichtwerken, XIII, pag. 298-299)

Vang aan, o christelijke Amerikanen! Dat de Goede Geest u drijve en de strijdtaal geve! Moge Trump u van God gegeven zijn, als Cores in Zijn hand. Dan zullen spoedig de tempelzangen weer klinken en het mensdom verlost worden van haar valse drijvers!

Linkse leugens, maar een rechtse wending

Het Westen wordt bedrogen door linkse media. Nederlanders zijn volkomen onwetend over wat er bezig is te ontwikkelen. Zelfs Reformatorisch-Dagblad lezende christenen zouden nog voor die verschrikkelijke agressief linkse Obama en Clinton zijn, niet beseffend dat ze alle christelijke waarden uitroeien. Het liberale blok heeft zich ontplooid als een compleet desastreuze macht over het christendom. En de media heeft de mensen in de greep alsof ze met deze humanistische waarden goed bezig zijn. Maar er lijkt verandering op komst!

Ondertussen zijn ze uit op oorlog met Rusland. Dat ze 300.000 man op verhoogde activiteit naar de grens met Rusland interesseert niemand. Dat Nederland in de Middellandse zee een Russisch vliegdekschip bespioneert weet nauwelijks iemand. De Russen hebben dat geklungel een uur aangezien en toen hebben de die onderzeeboot maar verjaagd. Op zich natuurlijk logisch dat dit niet te voren bekend is. Maar waarom doet Nederland dit? Wij weten niet wat er gaande is, dan alleen een discussie over zwarte piet. Een Amerikaanse nieuwslezer beklaagde zich er over dat Putin zijn opmerkingen over het Westen en haar gevaarlijke anti Rusland tendens, niet in het nieuws worden weergegeven. “The issue of a world major leader is not in our news.” Hopelijk zijn Putin en Trump zo slim dat ze het kunnen sussen. Het raakt tijd dat die agressieve linkse antichristelijke machtsblokken die het Europese volk in de afgrond storten, worden gestopt. En er verandert wat!

Het lijkt erop dat we in het belangrijkste kantelpunt van de tijd zijn aangekomen, het aanbreken van het Messiaanse rijk. Dat is een donkere nacht waarna het licht aanbreekt. Zoals het land Israel ontstond na de shoa, na de 2e wereldoorlog. Dat is daar ook onderdeel van. Maar daarna stortte de wereld en de kerk in geestelijk bankroet. En nu leven we onder machten die antichristelijke politiek willen uitoefenen.

En ineens is Trump gekozen als president. Tot grote vijandschap van het grote liberale linkse blok. Nu zijn we een paar weken verder en grote bedrijven als Facebook en Google willen bepaald nieuws als “fake news” (lees: rechts nieuws) gaan labelen. Ze zijn echt bang geworden dat ze hun liberale waarden gaan verliezen. En ja, ik dank God dat ze het gaan verliezen. Moge die tijd aanbreken!

Het lijkt er wel een beetje op. Blijkbaar zijn er nog heel wat (christelijke) Amerikanen die genoeg hebben van die linkse politiek. Dat blijkt o.a. uit deze video. Rechtse nieuws websites hebben relatief meer kijkers en volgers dan de grote jongens zoals CNN. Op een bijna wonderlijke manier spreken heel wat mensen zich nu ineens heel anders uit dan wat de linkse media ons doen geloven. Er is dus een verandering gaande. En dat ten goede. In tegenstelling tot de Obama office, is de Trump office wel positief naar Israel. En naar Rusland niet te vergeten, dat zou een 3e wereldoorlog kunnen afwenden. Hopelijk gaan we eindelijk betere tijden tegemoet! We hebben het hard nodig.

De uitdaging en jezelf verbeteren

Na de schepping van de mens lezen we in de bijbel al heel snel het verhaal van Kain en Abel. Abel’s offer werd aangenomen door God en dat van Kain niet. Er wordt verder niet vermeld waarom niet. Hierop volgt het eerste menselijke geschil in de bijbel. En dat met foute afloop.

In de eerste instantie komt het ons over alsof het oneerlijk is dat Kain’s offer niet werd aangenomen. Maar dieper onderzoek geeft een andere kijk op deze zaak. Zoals dieper inzien natuurlijk altijd de bedoeling is in de bijbel.

Kain werd boos en dat is een natuurlijke reactie. Iedereen voelt dit aan.

Direct daarop kwam de Heere naar Kain als het ware te hulp, door hem aan te spreken. Waarom ben je boos? (vers 6)

En dan volgt er een uitermate belangrijke opmerking en instructie. De eerste in de bijbel als het gaat over rechtvaardigheid, in de zin van dat de mens rechtvaardigheid moet werken. Het goede moet kiezen en moet doen. Rechtvaardigheid bestaat pas als er onrechtvaardigheid bestaat. Er moet een uitdaging aan te pas komen om een goede keus te maken.

Nu is de situatie van de gevallen mens zo dat hij uit genade leeft. Hij heeft de dood verdient door de val, maar leeft uit genade. In dat opzicht had Kain niet boos hoeven te worden, want Kain en Abel hadden allebei het (natuurlijke) leven. En daardoor vielen ze onder de algemene genade waardoor ze beiden de zaligheid konden verkrijgen tijdens hun leven.

Wat er echter gebeurt hier is dat de kracht van de zonde in Kain kwam. Het boze kwam in Kain. Je zou het de erfzonde kunnen noemen, dat wat op basis van de eerste zonde (van Adam) kwam. Alle mensen hebben daarmee te maken. Het Hebreeuwse begrip hiervoor is Jetser Hara, de kwade wil, de neiging tot het kwade. Dit is de kracht waarmee de mens (kennende het goed en het kwaad) mee geconfronteerd is geworden. Het veroorzaakt een uitdaging voor de mens om het goede te (blijven) kiezen.

Deze uitdaging kwam naar Kain. En het was de bedoeling dat hij dit overwon. Het is als een test met een beoogde goede afloop. Dat blijkt uit het volgende vers, als een instructie voor de mens na de val.continuous_improvement

SV: “Is er niet, indien gij weldoet, verhoging? en zo gij niet weldoet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u, en gij zult over hem heersen.”

HSV: “Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar ú moet over hem heersen.”

Luth.V: “Is het niet alzo: wanneer gij vroom zijt, zo zijt gij aangenaam; maar zijt gij niet vroom, zo rust de zonde voor de deur: laat haar echter niet haren wil, maar heers over haar!”

Leidse V: “Moogt gij het niet, indien gij goed handelt, vrij opheffen? Maar indien gij slecht handelt; ligt de zonde aan de deur. Naar u strekt zich haar begeerte uit; doch gij kunt haar beheersen.”

זהֲל֤וֹא אִם־תֵּיטִיב֙ שְׂאֵ֔ת וְאִם֙ לֹ֣א תֵיטִ֔יב לַפֶּ֖תַח חַטָּ֣את רֹבֵ֑ץ וְאֵלֶ֨יךָ֙ תְּשׁ֣וּקָת֔וֹ וְאַתָּ֖ה תִּמְשָׁל־בּֽוֹ:

(Gen.4:7)

Het is vooral de Leidse vertaling die hier de betekenis van de Hebreeuwse tekst het duidelijkst weergeeft. Wel is het beter om “Maar indien gij niet goed handelt” te vertalen. Dat staat er nl. letterlijk. En beter is: “doch gij kunt over haar heersen”. Je zou het ook zo kunnen vertalen:

Uit deze tekst verstaan we dat Kain al wist dat hij goed moest doen, of zichzelf verbeteren. Anders zou de Heere niet beginnen met “Is het niet alzo.. dat..”  Dat moest Kain erkennen.

Wat we ook zien in deze uitspraak van God is de consequentie van het goede gedrag en het niet goede gedrag. Op het goede volgt verhoging (van de ziel) en op het niet goede volgt “de zonde ligt aan de deur”. Dat laatste is de neiging naar het kwade. De wil die gebogen wordt omdat het kwade, de zonde nabij komt. Want, zo wordt er hier een heel belangrijke reden aangegeven, de macht van de zonde “strekt haar begeerte uit naar u”. Die macht is er dus op uit om de mens te laten vallen, in plaats van dat zij verhoogd wordt. Dit is de macht van de satan. De tegenstander van de mens die met hem de strijd aangaat.

Deze macht is groot, maar er staat: “doch gij kunt over haar heersen”. Hierin ligt de werkzaamheid van de mens. Zijn opdracht in deze wereld. Kain kon op pad met deze kennis. Hij kon het, maar hij zou falen. Wat een rijke les!

De Statenvertalers waren echte Protestanten. Misschien was het om die reden dat ze voorzichtig waren om het te vertalen met “dat de mens over de zonde kan heersen”. Dat heeft namelijk een kanttekening nodig. Ik ga er hier verder niet op in, maar volsta hier met te verwijzen naar onze catechismus, waarin over een nieuw leven gesproken wordt uit Christus wat over de zonde heersen zal. En de werken doet uit dankbaarheid en niet ten behoeve van verdienste.

Dit woord heeft zijn echo in de schrift. Met als belangrijkste wel een van de kernteksten van de Torah: “Het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat gij levet.” (Deut.30:19) En de profeten: “Zoekt het goede, en niet het boze, opdat gij leeft.” (Amos 5:14); “Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist de HEERE van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te wandelen met uw God?” (Micha 6:8) Ook de psalmdichter wijst op het gedrag van de mens: “Bij den reine houdt Gij U rein, maar bij den verkeerde bewijst Gij U een Worstelaar.” (Ps.18:26)